list of бодлогын жагсаалт

ID NAME Бодлогын дугаар хэрэглэгчид: Тэнцсэн  %
33050    IcT гэж хоёр удаа хэвлэ KHU01 20 64.52
33053    GaiN гэж 4 удаа хэвлэ. KHU02 15 78.95
33054    Квадрат зэрэг дэвшүүлэх KHU03 18 85.71
33056    Гурвалжны перийметрийг ол. KHU04 16 57.14
33057    Үржвэрүүдээс нийлбэр хас KHU05 8 14.55
33091    Өгөгдсөн эерэг бүхэл a тоо KHU06 4 55.56
33092    y=3x-5 функц KHU07 7 63.64
33093    y=3x^2+3x+5 функц KHU08 3 7.89
33122    Илэрхийллийг хялбарчил KHU09 2 66.67
33123    Илэрхийллийн утгыг ол. KHU10 1 10.00
33128    Цаг ба хоног KHU11 4 71.43
33129    Нийт секунт руу шилжүүл KHU12 4 28.57
33130    Өгөгдсөн хоног, цагийг нийт цагт шилжүүл. KHU13 4 44.44
33131    Жил сар KHU14 2 14.29
33132    Секунт өгөгдөв. KHU15 2 16.67
33133    Перийметртэй квадрат KHU16 2 25.00
33134    А талтай зөв гурвалжин KHU17 1 14.29
33135    а, b, c талтай гурвалжны талбайг ол. KHU18 2 9.09
33136    Арифметик ба геометр дундаж KHU19 2 50.00
33137    Морины идээших талбайг ол. KHU20 2 12.50
33138    Гэрийн бүслүүр KHU21 2 100.00
33139    Аравтны орны цифр KHU22 2 11.76
33140    Зуутын орны цифр KHU23 2 25.00
33141    Тоог хөрвүүл KHU24 3 75.00
33142    Төрсөн он KHU25 5 71.43
33143    Банканд дахь хадгаламж KHU26 1 6.25
33144    Бутархай орны цифр KHU27 3 80.00
33145    5-т хуваагдах эсэхийг шалга KHU28 8 61.54
33270    Өгөгдсөн 2 оронтой тооны үржвэр KHU32 4 62.50
33271    Хоёр оронтой тооны их цифрийг ол. KHU33 3 75.00
33272    Өгөгдсөн 3 тооны ихийг ол. KHU34 3 30.00
33274    Дундах цифр KHU35 2 50.00
33275    Гурван оронтой тоо зохиох KHU36 2 25.00
33281    Голын цифр KHU37 3 60.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.