list of бодлогын жагсаалт

ID NAME Бодлогын дугаар хэрэглэгчид: Тэнцсэн  %
33050    IcT гэж хоёр удаа хэвлэ KHU01 11 84.62
33053    GaiN гэж 4 удаа хэвлэ. KHU02 9 81.82
33054    Квадрат зэрэг дэвшүүлэх KHU03 10 76.92
33056    Гурвалжны перийметрийг ол. KHU04 11 84.62
33057    Үржвэрүүдээс нийлбэр хас KHU05 6 19.35
33091    Өгөгдсөн эерэг бүхэл a тоо KHU06 2 50.00
33092    y=3x-5 функц KHU07 5 71.43
33093    y=3x^2+3x+5 функц KHU08 2 8.00
33122    Илэрхийллийг хялбарчил KHU09 1 50.00
33123    Илэрхийллийн утгыг ол. KHU10 0 0.00
33128    Цаг ба хоног KHU11 2 100.00
33129    Нийт секунт руу шилжүүл KHU12 2 100.00
33130    Өгөгдсөн хоног, цагийг нийт цагт шилжүүл. KHU13 3 100.00
33131    Жил сар KHU14 2 33.33
33132    Секунт өгөгдөв. KHU15 2 33.33
33133    Перийметртэй квадрат KHU16 2 100.00
33134    А талтай зөв гурвалжин KHU17 0 0.00
33135    а, b, c талтай гурвалжны талбайг ол. KHU18 0 0.00
33136    Арифметик ба геометр дундаж KHU19 2 66.67
33137    Морины идээших талбайг ол. KHU20 0 0.00
33138    Гэрийн бүслүүр KHU21 2 100.00
33139    Аравтны орны цифр KHU22 2 13.33
33140    Зуутын орны цифр KHU23 2 33.33
33141    Тоог хөрвүүл KHU24 2 100.00
33142    Төрсөн он KHU25 4 100.00
33143    Банканд дахь хадгаламж KHU26 1 11.11
33144    Бутархай орны цифр KHU27 3 80.00
33145    5-т хуваагдах эсэхийг шалга KHU28 5 83.33
33270    Өгөгдсөн 2 оронтой тооны үржвэр KHU32 3 80.00
33271    Хоёр оронтой тооны их цифрийг ол. KHU33 2 100.00
33272    Өгөгдсөн 3 тооны ихийг ол. KHU34 2 100.00
33274    Дундах цифр KHU35 2 100.00
33275    Гурван оронтой тоо зохиох KHU36 2 66.67
33281    Голын цифр KHU37 2 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.