Giải bài trực tuyến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP NGƯỜI NỘPĐỀ BÀIKẾT QUẢ GIÂY MEM NGÔN NGỮ
12701008 2014-10-23 04:57:40 Trần Văn Dương D10CN2Trò chơi viết tên nhanh chạy test.. (1) - -

C++

4.3.2

12701004 2014-10-23 04:55:34 Trần Văn Dương D10CN2Trò chơi viết tên nhanh kết quả sai 0.00 2.6M

C++

4.3.2

12701001 2014-10-23 04:55:02 Trần Văn Dương D10CN2Trò chơi viết tên nhanh chạy quá lâu - 2.6M

C++

4.3.2

12700997 2014-10-23 04:53:57 !!!Birthdates Đạt yêu cầu 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12700988 2014-10-23 04:51:26 Trần Văn Dương D10CN2Trò chơi viết tên nhanh chạy quá lâu - 2.6M

C++

4.3.2

12700987 2014-10-23 04:50:40 Trần Văn Dương D10CN2Trò chơi viết tên nhanh biên dịch gặp lỗi - -

C++

4.3.2

12700984 2014-10-23 04:49:43 Trần Văn Dương D10CN2Trò chơi viết tên nhanh chạy quá lâu - 2.6M

C++

4.0.0-8

12700981 2014-10-23 04:48:28 Trần Văn Dương D10CN2Trò chơi viết tên nhanh chạy quá lâu - 2.6M

C++

4.0.0-8

12700979 2014-10-23 04:47:13 Trần Văn Dương D10CN2Trò chơi viết tên nhanh chạy quá lâu - 2.6M

C++

4.0.0-8

12700949 2014-10-23 04:37:38 Trung PhanROUND 4I - Chia phần Đạt yêu cầu 0.00 3.2M

C++

4.0.0-8

12700908 2014-10-23 04:24:54 zzzvazzzPhân tích ra thừa số nguyên tố (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.89 2.6M

C++

4.0.0-8

12700832 2014-10-23 04:00:42 HemingwayTrồng rau 100 7.62 37M

C++

4.3.2

12700822 2014-10-23 03:57:11 Vcoder_2014Bài A - PTIT Summer 1 kết quả sai 0.03 6.4M

C++

4.3.2

12700818 2014-10-23 03:56:00 Vcoder_2014Bài A - PTIT Summer 1 chạy bị lỗi (SIGKILL) 0.00 96k

C++

4.3.2

12700817 2014-10-23 03:55:59 Vcoder_2014Bài A - PTIT Summer 1 chạy bị lỗi (SIGKILL) 0.00 96k

C++

4.3.2

12700811 2014-10-23 03:53:04 Vcoder_2014Bài A - PTIT Summer 1 kết quả sai 0.02 6.4M

C++

4.3.2

12700810 2014-10-23 03:53:04 Vcoder_2014Bài A - PTIT Summer 1 kết quả sai 0.02 6.4M

C++

4.3.2

12700805 2014-10-23 03:52:23 zzzvazzzCấu trúc dữ liệu ngăn xếp (stack) (Cơ bản) Đạt yêu cầu 0.00 2.7M

C++

4.0.0-8

12700776 2014-10-23 03:43:28 zzzvazzzCấu trúc dữ liệu ngăn xếp (stack) (Cơ bản) kết quả sai 0.00 2.7M

C++

4.0.0-8

12700771 2014-10-23 03:40:25 Trà ĐáRobot OLP 13 0 0.00 0k

C++

4.0.0-8

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.