list of problems

ID NAME CODE USERS ACC %
95    Street Parade STPAR 0 0.00
1112    Number Steps NSTEPS 6 35.29
1706    Queens, Knights and Pawns QKP 1 14.29
1840    Printer Queue PQUEUE 5 43.75
11515    I AM VERY BUSY BUSYMAN 0 0.00
16015    Queue (Rookie) QUE1 3 60.00
22455    SUM OF PRODUCT SUMPRO 0 0.00
24886    Bài 15 - trang 66 - Tài liệu chuyên Tin 10 BAI15_66 5 76.92
24905    Quân tốt cờ tướng QUAN_TOT 4 94.44
24907    Quân pháo cờ tướng QUAN_PHAO 3 100.00
25066    Bài 1 - trang 116 - tài liệu chuyên Tin 10 BAI1_116 8 78.05
25073    Bài 2 - trang 116 - tài liệu chuyên Tin 10 BAI2_116 7 47.62
25074    Bài 3 - trang 116 - tài liệu chuyên Tin 10 BAI3_116 7 100.00
25093    Thêm 1 bài số đẹp SODEP2 5 100.00
25094    Bí kíp luyện rồng DRAGON_ 1 100.00
25112    Tần số của các phần tử trong mảng TANSO 4 76.19
25288    Bài 7 - trang 116 - Tài liệu Chuyên Tin 10 BAI7_116 0 0.00
25301    Bài 8a - trang 116 - Tài liệu Chuyên Tin 10 BAI8A_116 1 100.00
25303    Bài 8c - trang 116 - Tài liệu Chuyên Tin 10 BAI8C_116 1 100.00
25304    Bài 8DE - trang 116 - Tài liệu chuyên Tin 10 BAI8DE_116 1 100.00
25305    Bài 6 - trang 116 - Tài liệu Chuyên Tin 10 BAI6_116 1 100.00
25318    Các đường chéo DUONGCHEO 0 0.00
25329    Bóng đá FOOTBALLRANK 0 0.00
26649    Repair road REPROAD 0 0.00
26651    Hydroelectric dams HYDRO 4 55.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.