ORDERSET - Order statistic set


Tập hợp thứ tự

Bạn cần quản lý một tập hợp động các số, hỗ trợ hai thao tác cơ bản:

  • INSERT(S,x): nếu x không thuộc S, thêm x vào S
  • DELETE(S,x): nếu x thuộc S, xóa x khỏi S

và hai loại truy vấn

  • K-TH(S) : trả về số bé thứ k của S
  • COUNT(S,x): đếm số lượng số thuộc S bé hơn x

Dữ liệu

  • Dòng 1: Q (1 ≤ Q ≤ 200000), số thao tác
  • Q dòng sau, đầu mỗi dòng chứa ký tự I, D, K hoặc C cho biết thao tác tương ứng là INSERT, DELETE, K-TH hay COUNT. Tiếp theo là một khoảng trắng và một số nguyên là tham số cho thao tác đó.

Nếu tham số là giá trị x, dữ liệu bảo đảm 0 ≤ |x| ≤ 109. Nếu tham số là chỉ số k, dữ liệu bảo đảm 1 ≤ k ≤ 109.

Kết quả

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tương ứng trên một dòng. Với truy vấn K-TH, nếu k lớn hơn số phần tử của S, in ra 'invalid'.

Ví dụ

Dữ liệu
8
I -1
I -1
I 2
C 0
K 2
D -1
K 1
K 2

Kết quả
1
2
2
invalid

hide comments
be1035016: 2017-12-29 16:57:27

map with bit->0.56sec
unordered_map with bit->0.45sec

pranavraj219: 2017-12-13 22:51:51

BIT - 0.35s
SEGTREE - 0.75s
Regular map did not give TLE but still its better to use unordered_map.

sarwar__05: 2017-12-10 00:08:14

TLE with std::map, AC with std::unordered_map

amulyagaur: 2017-10-20 07:06:57

Direct implementation of policy based data structures in C++

shubham_7616: 2017-08-17 22:08:43

Just loved it......Learned a lot !!
Nice application of BIT.
For those getting TLE use unordered map instead of map and use scanf printf .

starbot: 2017-08-17 20:19:00

Amazing problem...learnt a lot...time to play cs

fz0718: 2017-07-25 04:34:21

The four magic lines of code... :)

#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update> ordered_set;

akt_1998: 2017-07-03 11:29:26

Must do question for beginners in BIT

rajeev_mnnit: 2017-06-25 14:23:40

somthing new... Tree policy ;)

Last edit: 2017-06-25 14:24:07
leafbebop: 2017-06-06 14:36:48

Having trouble to compress my code.
Why, I love B-Trees.


Added by:Duc
Date:2008-10-28
Time limit:0.300s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:© VNOI