SLSL - CONGHAISOLON

no tags 

Nhập vào hai số nguyên A và B (1 <= A,B <= 101000000)

Input

a và b cách nhau bởi dấu cách

Output

Tổng của hai số a và b

Ví dụ

Input:
5 08

Output:
13


Added by:trungkien
Date:2018-05-11
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All