Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Amrita School of Engineering

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 saivikneshwar 59.0 (429) 0.3 (0) 59.3   
2 Sachith 15.6 (122) 0.0 (0) 15.6   
3 Ashwin. K 13.0 (81) 0.1 (0) 13.0   
4 Nakul Krishna 8.3 (115) 0.7 (0) 9.0   
5 Nivin 8.9 (113) 0.0 (0) 8.9   
6 Abhishek Mishra 6.1 (72) 1.7 (0) 7.8   
7 Vijay S. 5.4 (94) 1.8 (0) 7.2   
8 ViNiTH 6.3 (147) 0.6 (0) 6.9   
9 virtuazx 6.8 (105) 0.0 (0) 6.8   
10 Lighters 6.7 (106) 0.0 (0) 6.7   
11 Veda Prakash 5.2 (87) 0.4 (0) 5.5   
12 Bernett Orlando 5.0 (131) 0.0 (0) 5.0   
13 Hariharan 4.4 (81) 0.1 (0) 4.5   
13 Movnavinothan V 4.3 (65) 0.2 (0) 4.5   
15 Surya Seetharaman 4.0 (45) 0.0 (0) 4.0   
16 raghu ram 3.7 (81) 0.0 (0) 3.7   
17 WildStriker 3.4 (54) 0.1 (0) 3.5   
18 sekhmn 3.3 (61) 0.0 (0) 3.3   
19 sanjay kirushnan.s.v 3.1 (51) 0.0 (0) 3.1   
19 rashmesh 1.4 (42) 1.7 (0) 3.1   
21 Sudeep 1.0 (33) 1.7 (0) 2.7   
22 Chinmay 2.0 (61) 0.0 (0) 2.0   
23 SIVARAMAN.V 1.9 (37) 0.0 (0) 1.9   
24 Aswin Akhilesh 1.5 (29) 0.0 (0) 1.5   
25 Karthik 1.4 (38) 0.0 (0) 1.4   
26 Aravind 1.2 (17) 0.0 (0) 1.2   
27 pulpcoder 1.1 (50) 0.0 (0) 1.1   
28 Prabhat Godse 0.9 (29) 0.0 (0) 0.9   
29 Vishnu Ramesh Maroli 0.8 (39) 0.0 (0) 0.8   
30 Priyanshu Das 0.7 (11) 0.0 (0) 0.7   
31 nani 0.4 (37) 0.2 (0) 0.5   
31 Prashanth Swaminthan 0.4 (21) 0.1 (0) 0.5   
31 sparsha 0.2 (13) 0.3 (0) 0.5   
34 harshith 0.4 (37) 0.0 (0) 0.4   
34 Bhargav Krishna 0.2 (21) 0.1 (0) 0.4   
34 satyajit 0.4 (18) 0.0 (0) 0.4   
34 Shyam 0.4 (10) 0.1 (0) 0.4   
34 ramprasadh 0.3 (7) 0.1 (0) 0.4   
39 Abhijit 0.3 (33) 0.0 (0) 0.3   
39 ss 0.2 (3) 0.1 (0) 0.3   
39 Athira 0.2 (2) 0.1 (0) 0.3   
42 Sarup Banskota 0.1 (18) 0.1 (0) 0.2   
42 Bharath (Velia_Team) 0.1 (10) 0.1 (0) 0.2   
44 confusedSoul 0.1 (10) 0.0 (0) 0.1   
44 Magesh kumar 0.1 (8) 0.0 (0) 0.1   
44 Srishti 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
44 Vipassana 0.1 (6) 0.0 (0) 0.1   
44 [deleted] 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
44 Sudarsan 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
50 Prithivraj 0.0 (9) 0.0 (0) 0.0   
50 Ashwin 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
50 adithyanaresh 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
50 ravi 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
50 Abhishek kumar Singh 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
50 Gautham T 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
50 Harikrishnan A 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
50 pavan 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
50 Sricharan Chiruvolu 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
50 supraja 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
50 swarajkrishnan 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
50 Vundemodalu Manjush 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
50 basil gafoor 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
50 yogeesh 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
50 Aseem Gairola 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
50 cracker2defeat 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
50 Harikrishnan S 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
50 pradeep sai 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
50 Swetha K 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
50 Venkata Bhaskaram 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
50 Vikram 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
50 sharan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 acshai manoj 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 Anirudh Ranganath 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 appunara 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 Divya Swaminathan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 k.vignesh ram nithin 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 kaushik 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 Krishna Pramod 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 Madan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 Rahul 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 rDx 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 Siddharth 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 srivathsan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 Yash 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
50 vijay 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Aishwarya 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Akhil K 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Amritha 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Anirudh Goel 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 anurag sivasankar 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 anuraj suman 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Anuraj Suman 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 arvind 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 deepthi venkitaramanan 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Emmanuel C Baby 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Haresh V 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 hari 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Hemanth Malla 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 Kaushik 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
50 krishnapriya 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0