Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Amrita School of Engineering

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 saivikneshwar 49.1 (429) 0.2 (0) 49.3   
2 Sachith 12.0 (122) 0.0 (0) 12.0   
2 prasanth sunny 12.0 (109) 0.0 (0) 12.0   
4 Ashwin. K 10.5 (81) 0.1 (0) 10.6   
5 Nakul Krishna 7.0 (115) 0.7 (0) 7.7   
6 Abhishek Mishra 5.5 (72) 1.7 (0) 7.2   
7 Nivin 6.7 (113) 0.0 (0) 6.7   
8 Vijay S. 4.6 (94) 1.8 (0) 6.4   
9 ViNiTH 5.3 (147) 0.6 (0) 5.8   
10 virtuazx 5.5 (105) 0.0 (0) 5.5   
11 Bernett Orlando 5.4 (140) 0.0 (0) 5.4   
12 Lighters 5.2 (108) 0.0 (0) 5.2   
13 Veda Prakash 4.3 (88) 0.4 (0) 4.6   
14 Vedhachala 4.3 (144) 0.0 (0) 4.3   
15 Hariharan 3.8 (82) 0.1 (0) 3.8   
16 Xvamp 3.2 (70) 0.2 (0) 3.5   
17 WildStriker 3.0 (54) 0.1 (0) 3.1   
17 Surya Seetharaman 3.1 (45) 0.0 (0) 3.1   
19 sekhmn 2.9 (62) 0.0 (0) 2.9   
20 raghu ram 2.8 (82) 0.0 (0) 2.8   
20 rashmesh 1.2 (42) 1.6 (0) 2.8   
22 Sudeep 0.9 (33) 1.6 (0) 2.5   
23 sanjay kirushnan.s.v 2.4 (52) 0.0 (0) 2.4   
24 UnStable 2.3 (103) 0.0 (0) 2.3   
25 Aravind 1.9 (22) 0.0 (0) 1.9   
26 harshith 1.6 (97) 0.0 (0) 1.6   
26 Pragadeesh C 1.6 (86) 0.0 (0) 1.6   
26 Chinmay 1.6 (61) 0.0 (0) 1.6   
26 SIVARAMAN.V 1.6 (37) 0.0 (0) 1.6   
30 Aswin Akhilesh 1.3 (29) 0.0 (0) 1.3   
31 Karthik 1.1 (38) 0.0 (0) 1.1   
32 Prabhat Godse 0.8 (29) 0.0 (0) 0.8   
32 Aakash Chandrasekaran 0.8 (24) 0.0 (0) 0.8   
32 Priyanshu Das 0.8 (16) 0.0 (0) 0.8   
35 goutham 0.4 (48) 0.2 (0) 0.6   
36 Prashanth Swaminthan 0.3 (21) 0.1 (0) 0.4   
36 sparsha 0.1 (13) 0.3 (0) 0.4   
36 Shyam 0.3 (10) 0.1 (0) 0.4   
36 ramprasadh 0.3 (7) 0.1 (0) 0.4   
40 Bhargav Krishna 0.2 (21) 0.1 (0) 0.3   
40 satyajit 0.3 (18) 0.0 (0) 0.3   
42 Abhijit 0.2 (33) 0.0 (0) 0.2   
42 Sarup Banskota 0.1 (18) 0.1 (0) 0.2   
42 Bharath (Velia_Team) 0.0 (10) 0.1 (0) 0.2   
42 ss 0.1 (3) 0.1 (0) 0.2   
42 Athira 0.1 (2) 0.1 (0) 0.2   
47 Srishti 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
47 [deleted] 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
47 kaveri97 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
47 himavarshini 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
51 Sanji 0.0 (10) 0.0 (0) 0.0   
51 Prithivraj 0.0 (9) 0.0 (0) 0.0   
51 Magesh kumar 0.0 (8) 0.0 (0) 0.0   
51 Ashwin 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
51 Vipassana 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
51 stareot 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
51 Munna 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
51 adithyanaresh 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
51 ravi 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
51 Abhishek kumar Singh 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
51 Gautham T 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
51 Harikrishnan A 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
51 pavan 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
51 Sricharan Chiruvolu 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
51 supraja 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
51 swarajkrishnan 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
51 Vundemodalu Manjush 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
51 basil gafoor 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
51 yogeesh 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
51 sashank 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 tekur_aswin 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 Aseem Gairola 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 cracker2defeat 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 Harikrishnan S 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 pradeep sai 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 Swetha K 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 Venkata Bhaskaram 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 Vikram 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
51 R3x 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Blade 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Hunt 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 faceless 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Dab 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 sharan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 madhu 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 acshai manoj 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Anirudh Ranganath 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 appunara 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Divya Swaminathan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 k.vignesh ram nithin 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 kaushik 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Krishna Pramod 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Madan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Rahul 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 rDx 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Siddharth 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 srivathsan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Sudarsan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 Yash 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
51 chikki 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0