Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Amrita School of Engineering

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 saivikneshwar 47.3 (429) 0.2 (0) 47.5   
2 Sachith 11.4 (122) 0.0 (0) 11.4   
3 prasanth sunny 11.3 (109) 0.0 (0) 11.3   
4 Ashwin. K 10.1 (81) 0.1 (0) 10.1   
5 Nakul Krishna 6.8 (115) 0.7 (0) 7.4   
6 Abhishek Mishra 5.4 (72) 1.7 (0) 7.2   
7 Nivin 6.4 (113) 0.0 (0) 6.4   
8 Vijay S. 4.5 (94) 1.8 (0) 6.3   
9 ViNiTH 5.1 (147) 0.6 (0) 5.7   
10 virtuazx 5.3 (105) 0.0 (0) 5.3   
11 Bernett Orlando 5.1 (140) 0.0 (0) 5.1   
12 Lighters 5.0 (108) 0.0 (0) 5.0   
13 Vedhachala 4.6 (154) 0.0 (0) 4.6   
14 Veda Prakash 4.1 (88) 0.4 (0) 4.4   
15 Hariharan 3.7 (82) 0.1 (0) 3.7   
16 Xvamp 2.9 (70) 0.2 (0) 3.2   
17 WildStriker 2.9 (54) 0.1 (0) 3.0   
17 Surya Seetharaman 3.0 (45) 0.0 (0) 3.0   
19 rashmesh 1.1 (42) 1.6 (0) 2.8   
20 sekhmn 2.7 (62) 0.0 (0) 2.7   
21 raghu ram 2.6 (82) 0.0 (0) 2.6   
22 Sudeep 0.9 (33) 1.6 (0) 2.5   
23 sanjay kirushnan.s.v 2.3 (52) 0.0 (0) 2.3   
24 UnStable 2.2 (106) 0.0 (0) 2.2   
25 Aravind 1.8 (22) 0.0 (0) 1.8   
26 harshith 1.6 (101) 0.0 (0) 1.6   
27 Pragadeesh C 1.5 (86) 0.0 (0) 1.5   
27 Chinmay 1.5 (61) 0.0 (0) 1.5   
27 SIVARAMAN.V 1.5 (37) 0.0 (0) 1.5   
30 Aswin Akhilesh 1.2 (29) 0.0 (0) 1.2   
31 Karthik 1.1 (38) 0.0 (0) 1.1   
32 Prabhat Godse 0.8 (29) 0.0 (0) 0.8   
32 Aakash Chandrasekaran 0.8 (24) 0.0 (0) 0.8   
32 Priyanshu Das 0.8 (16) 0.0 (0) 0.8   
35 goutham 0.4 (48) 0.2 (0) 0.6   
36 Prashanth Swaminthan 0.3 (21) 0.1 (0) 0.4   
36 sparsha 0.1 (13) 0.3 (0) 0.4   
36 Shyam 0.3 (10) 0.1 (0) 0.4   
36 ramprasadh 0.3 (7) 0.1 (0) 0.4   
40 Bhargav Krishna 0.2 (21) 0.1 (0) 0.3   
40 satyajit 0.3 (18) 0.0 (0) 0.3   
42 Abhijit 0.2 (33) 0.0 (0) 0.2   
42 Sarup Banskota 0.1 (18) 0.1 (0) 0.2   
42 Bharath (Velia_Team) 0.0 (10) 0.1 (0) 0.2   
42 ss 0.1 (3) 0.1 (0) 0.2   
42 Athira 0.1 (2) 0.1 (0) 0.2   
47 rambo 0.1 (8) 0.0 (0) 0.1   
47 Srishti 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
47 RED ONSLAUGHT 0.1 (5) 0.0 (0) 0.1   
47 [deleted] 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
47 kaveri97 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
47 himavarshini 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
53 Sanji 0.0 (10) 0.0 (0) 0.0   
53 Prithivraj 0.0 (9) 0.0 (0) 0.0   
53 Magesh kumar 0.0 (8) 0.0 (0) 0.0   
53 Ashwin 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
53 Vipassana 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
53 Munna 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
53 stareot 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
53 adithyanaresh 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
53 ravi 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
53 Nive 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 Abhishek kumar Singh 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 Gautham T 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 Harikrishnan A 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 pavan 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 Sricharan Chiruvolu 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 supraja 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 swarajkrishnan 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 Vundemodalu Manjush 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
53 basil gafoor 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
53 yogeesh 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
53 kewldood333 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 Rishu 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 tekur_aswin 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 varsha 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 sashank 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 sai 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 Aseem Gairola 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 cracker2defeat 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 Harikrishnan S 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 pradeep sai 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 Swetha K 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 Venkata Bhaskaram 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 Vikram 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
53 R3x 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 katana_handler 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 faceless 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 Hunt 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 sharan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 Blade 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 Naveenraj Xavier 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 Dab 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 madhu 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 acshai manoj 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 Anirudh Ranganath 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 appunara 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 Divya Swaminathan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 k.vignesh ram nithin 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
53 kaushik 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0