Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Jadavpur University

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 RAJDEEP GUPTA 116.7 (476) 0.1 (0) 116.8   
2 Swarna 55.8 (144) 0.0 (0) 55.8   
3 Souvik Mitra 34.7 (215) 0.3 (0) 35.0   
4 Digvijay Karamchandani 34.2 (159) 0.3 (0) 34.5   
5 demon 27.5 (170) 0.0 (0) 27.5   
6 Amitava Kundu 24.1 (138) 2.3 (0) 26.4   
7 Kriti Shah 24.9 (107) 0.0 (0) 24.9   
8 Amit Jain 20.7 (157) 0.8 (0) 21.5   
9 Sonu Bansal 16.9 (111) 0.0 (0) 16.9   
10 Soumik Chatterjee 15.5 (93) 0.0 (0) 15.5   
11 Sourav Saha 12.5 (53) 0.0 (0) 12.5   
12 ~Soumen Das~ 12.2 (151) 0.2 (0) 12.4   
13 Siddhanth Gupta 12.3 (108) 0.0 (0) 12.3   
14 Nitesh Nahata 10.7 (108) 0.0 (0) 10.7   
15 Akash Agarwal 8.4 (81) 0.0 (0) 8.4   
16 Ankit Jhawar 8.2 (104) 0.0 (0) 8.2   
17 Gourav Saha 7.6 (108) 0.3 (0) 7.9   
17 Afif Ahmed 7.8 (76) 0.2 (0) 7.9   
19 Sourav Maji 7.6 (117) 0.2 (0) 7.8   
20 SRC 7.6 (123) 0.0 (0) 7.6   
21 Arijit Das 6.4 (34) 0.9 (0) 7.2   
22 Sourav Kumar 6.8 (117) 0.0 (0) 6.8   
23 raaz714 5.6 (42) 0.7 (0) 6.3   
24 Monidipa Chakraborty 5.9 (52) 0.2 (0) 6.1   
25 sandipan 5.3 (108) 0.7 (0) 6.0   
26 Ariyam Das 5.3 (50) 0.6 (0) 5.9   
27 invincible42 5.2 (130) 0.0 (0) 5.2   
28 Sushant Gupta 4.9 (102) 0.0 (0) 4.9   
29 Niloy Mukherjee 3.7 (45) 1.1 (0) 4.8   
30 Rahul 4.2 (98) 0.1 (0) 4.3   
31 Eonx 3.9 (135) 0.1 (0) 4.0   
31 Atreyee 4.0 (87) 0.0 (0) 4.0   
31 Tony Stark 4.0 (32) 0.0 (0) 4.0   
31 Abhishekh Shaw 4.0 (25) 0.0 (0) 4.0   
35 Abhirup Mondal 3.9 (59) 0.0 (0) 3.9   
36 arindam mitra 3.5 (53) 0.3 (0) 3.7   
37 Rakesh Mondal 3.2 (59) 0.0 (0) 3.2   
37 biswasJUCSE 3.2 (55) 0.0 (0) 3.2   
39 Sumit Periwal 2.9 (45) 0.0 (0) 2.9   
40 suryasis 2.3 (61) 0.4 (0) 2.7   
41 Shipra Singh 2.5 (60) 0.0 (0) 2.5   
41 Soumyadip Ghosh 2.5 (53) 0.0 (0) 2.5   
41 saurajit 2.5 (52) 0.0 (0) 2.5   
41 Aneek 2.5 (48) 0.0 (0) 2.5   
41 Suman Roy 2.5 (48) 0.0 (0) 2.5   
46 Isha Bindal 2.2 (38) 0.2 (0) 2.4   
47 Souvik Rakshit 2.3 (15) 0.0 (0) 2.3   
48 Subhashis Bhowmik 1.6 (41) 0.6 (0) 2.2   
49 Surya Sekhar Mondal 1.8 (52) 0.0 (0) 1.8   
50 Avinab saha 1.7 (31) 0.0 (0) 1.7   
50 Abhisekh Pandey 1.7 (23) 0.0 (0) 1.7   
52 Sukalyan Sen 1.5 (38) 0.0 (0) 1.6   
52 vishal shaw 1.4 (25) 0.2 (0) 1.6   
54 Srijan Chattopadhyay 1.4 (47) 0.1 (0) 1.5   
54 Utkarsh Vishwakarma 1.5 (27) 0.0 (0) 1.5   
56 Sreetama 1.4 (59) 0.0 (0) 1.4   
56 next 1.0 (42) 0.3 (0) 1.4   
58 Anikait Shivam 0.4 (20) 0.7 (0) 1.1   
59 Ankit Jhawar 1.0 (22) 0.0 (0) 1.0   
60 Souradeep Barua 0.8 (31) 0.0 (0) 0.8   
60 rishu 0.8 (24) 0.0 (0) 0.8   
60 arijits 0.8 (15) 0.0 (0) 0.8   
60 Tirthankar Sarkar 0.8 (5) 0.0 (0) 0.8   
64 Babu 0.7 (20) 0.0 (0) 0.7   
64 DEBANJAN GHOSH 0.6 (17) 0.1 (0) 0.7   
64 Sourav 0.7 (16) 0.0 (0) 0.7   
64 Gandu 0.7 (13) 0.0 (0) 0.7   
64 Pritam Dey 0.7 (13) 0.0 (0) 0.7   
69 sumit kumar 0.6 (47) 0.0 (0) 0.6   
69 Soham chakraborti 0.5 (22) 0.1 (0) 0.6   
69 gyan vivek 0.6 (18) 0.0 (0) 0.6   
69 syed aamiruddin 0.5 (13) 0.1 (0) 0.6   
69 Subhendu Malakar 0.6 (8) 0.0 (0) 0.6   
69 Sunil 0.6 (7) 0.0 (0) 0.6   
75 Shivam kumar 0.4 (31) 0.0 (0) 0.4   
75 rangnath 0.4 (25) 0.0 (0) 0.4   
75 Akash Saha 0.4 (20) 0.0 (0) 0.4   
75 KUNAL SINGH 0.4 (20) 0.0 (0) 0.4   
75 Nikhil Shaw 0.4 (18) 0.0 (0) 0.4   
75 Souradip Roy 0.4 (6) 0.0 (0) 0.4   
81 Goru 0.3 (16) 0.0 (0) 0.3   
81 Rahul Bansal 0.3 (13) 0.0 (0) 0.3   
81 Harshit 0.3 (8) 0.0 (0) 0.3   
81 Sagnik Mondal 0.3 (8) 0.0 (0) 0.3   
85 ani0075 0.2 (25) 0.0 (0) 0.2   
85 Abhishek Guha 0.2 (10) 0.0 (0) 0.2   
85 Axel Blaze 0.2 (9) 0.0 (0) 0.2   
85 Ankit Shaw 0.2 (8) 0.0 (0) 0.2   
85 Ayon Chakraborty 0.0 (7) 0.1 (0) 0.2   
85 raktimsaha 0.2 (7) 0.0 (0) 0.2   
85 Amitrajit Sarkar 0.1 (5) 0.1 (0) 0.2   
85 Anik Dasgupta 0.2 (5) 0.0 (0) 0.2   
85 Dibyendu 0.0 (3) 0.2 (0) 0.2   
85 arindam mitra 0.2 (2) 0.0 (0) 0.2   
95 JISHNU MUKHOTI 0.1 (20) 0.0 (0) 0.1   
95 rupam11111@gmail.com 0.1 (19) 0.0 (0) 0.1   
95 SUKANYA DUTTA 0.1 (17) 0.0 (0) 0.1   
95 Zeus 0.1 (13) 0.0 (0) 0.1   
95 KR 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
95 Shounak Chatterjee 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1