Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Jadavpur University

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 RAJDEEP GUPTA 118.3 (477) 0.1 (0) 118.4   
2 Swarna 56.8 (144) 0.0 (0) 56.8   
3 Souvik Mitra 35.2 (215) 0.3 (0) 35.5   
4 Digvijay Karamchandani 34.6 (159) 0.3 (0) 34.9   
5 demon 27.1 (168) 0.0 (0) 27.1   
6 Amitava Kundu 24.4 (138) 2.3 (0) 26.7   
7 Kriti Shah 25.2 (107) 0.0 (0) 25.2   
8 Amit Jain 21.2 (157) 0.8 (0) 22.0   
9 Sonu Bansal 17.2 (111) 0.0 (0) 17.3   
10 Soumik Chatterjee 13.8 (87) 0.0 (0) 13.8   
11 Sourav Saha 12.8 (53) 0.0 (0) 12.8   
12 ~Soumen Das~ 12.3 (151) 0.2 (0) 12.6   
12 Siddhanth Gupta 12.6 (108) 0.0 (0) 12.6   
14 Nitesh Nahata 10.7 (106) 0.0 (0) 10.7   
15 Akash Agarwal 8.6 (81) 0.0 (0) 8.6   
16 Ankit Jhawar 8.3 (104) 0.0 (0) 8.3   
17 Afif Ahmed 8.0 (76) 0.2 (0) 8.1   
18 Gourav Saha 7.8 (108) 0.3 (0) 8.0   
19 Sourav Maji 7.7 (115) 0.2 (0) 7.9   
20 SRC 7.6 (122) 0.0 (0) 7.6   
21 Arijit Das 6.6 (34) 0.9 (0) 7.4   
22 Sourav Kumar 7.1 (117) 0.0 (0) 7.1   
23 raaz714 5.6 (42) 0.7 (0) 6.4   
24 Monidipa Chakraborty 6.0 (52) 0.2 (0) 6.2   
25 sandipan 5.4 (108) 0.7 (0) 6.1   
26 Ariyam Das 5.3 (50) 0.6 (0) 5.9   
27 Niloy Mukherjee 3.8 (45) 1.1 (0) 4.9   
28 Rahul 4.2 (98) 0.1 (0) 4.4   
29 Eonx 4.0 (135) 0.1 (0) 4.1   
29 invincible42 4.1 (102) 0.0 (0) 4.1   
29 Atreyee 4.1 (87) 0.0 (0) 4.1   
29 Sushant Gupta 4.1 (86) 0.0 (0) 4.1   
29 Abhishekh Shaw 4.1 (25) 0.0 (0) 4.1   
34 Abhirup Mondal 4.0 (59) 0.0 (0) 4.0   
35 arindam mitra 3.5 (53) 0.3 (0) 3.8   
36 Tony Stark 3.5 (29) 0.0 (0) 3.5   
37 Rakesh Mondal 3.3 (59) 0.0 (0) 3.3   
38 biswasJUCSE 3.0 (49) 0.0 (0) 3.0   
38 Sumit Periwal 2.9 (45) 0.0 (0) 3.0   
40 suryasis 2.3 (60) 0.4 (0) 2.7   
41 Shipra Singh 2.6 (60) 0.0 (0) 2.6   
41 Soumyadip Ghosh 2.6 (53) 0.0 (0) 2.6   
41 saurajit 2.6 (52) 0.0 (0) 2.6   
41 Suman Roy 2.6 (48) 0.0 (0) 2.6   
45 Aneek 2.5 (48) 0.0 (0) 2.5   
46 Isha 2.3 (38) 0.2 (0) 2.4   
47 Subhashis Bhowmik 1.8 (42) 0.6 (0) 2.3   
48 Souvik Rakshit 2.1 (14) 0.0 (0) 2.1   
49 Surya Sekhar Mondal 1.9 (51) 0.0 (0) 1.9   
49 Avinab saha 1.9 (32) 0.0 (0) 1.9   
51 Abhisekh Pandey 1.8 (23) 0.0 (0) 1.8   
52 Srijan Chattopadhyay 1.5 (47) 0.1 (0) 1.6   
52 vishal shaw 1.4 (25) 0.2 (0) 1.6   
54 Utkarsh Vishwakarma 1.5 (27) 0.0 (0) 1.5   
55 Sreetama 1.4 (59) 0.0 (0) 1.4   
55 next 1.1 (42) 0.3 (0) 1.4   
57 Sukalyan Sen 1.2 (31) 0.0 (0) 1.2   
58 Anikait Shivam 0.4 (20) 0.7 (0) 1.1   
59 Ankit Jhawar 1.0 (22) 0.0 (0) 1.0   
60 arijits 0.9 (15) 0.0 (0) 0.9   
61 Souradeep Barua 0.8 (31) 0.0 (0) 0.8   
61 DIPTONIL MAJUMDAR 0.8 (24) 0.0 (0) 0.8   
61 rishu 0.8 (24) 0.0 (0) 0.8   
61 Tirthankar Sarkar 0.8 (5) 0.0 (0) 0.8   
65 DEBANJAN GHOSH 0.6 (17) 0.1 (0) 0.7   
65 Sourav 0.7 (16) 0.0 (0) 0.7   
65 Gandu 0.7 (13) 0.0 (0) 0.7   
65 Pritam Dey 0.7 (13) 0.0 (0) 0.7   
69 sumit kumar 0.6 (47) 0.0 (0) 0.6   
69 Soham chakraborti 0.6 (22) 0.1 (0) 0.6   
69 gyan vivek 0.6 (18) 0.0 (0) 0.6   
69 syed aamiruddin 0.5 (13) 0.1 (0) 0.6   
69 Subhendu Malakar 0.6 (8) 0.0 (0) 0.6   
69 Sunil 0.6 (7) 0.0 (0) 0.6   
75 KUNAL SINGH 0.5 (20) 0.0 (0) 0.5   
76 Shivam kumar 0.4 (31) 0.0 (0) 0.4   
76 rangnath 0.4 (25) 0.0 (0) 0.4   
76 Nikhil Shaw 0.4 (18) 0.0 (0) 0.4   
76 Rahul Bansal 0.4 (13) 0.0 (0) 0.4   
76 Souradip Roy 0.4 (6) 0.0 (0) 0.4   
81 Aniruddha Saha 0.3 (25) 0.0 (0) 0.3   
81 Goru 0.3 (16) 0.0 (0) 0.3   
81 Harshit 0.3 (8) 0.0 (0) 0.3   
84 Abhishek Guha 0.2 (10) 0.0 (0) 0.2   
84 Axel Blaze 0.2 (9) 0.0 (0) 0.2   
84 Ankit Shaw 0.2 (8) 0.0 (0) 0.2   
84 Ayon Chakraborty 0.0 (7) 0.1 (0) 0.2   
84 raktimsaha 0.2 (7) 0.0 (0) 0.2   
84 Amitrajit Sarkar 0.1 (5) 0.1 (0) 0.2   
84 Dibyendu 0.0 (3) 0.2 (0) 0.2   
84 arindam mitra 0.2 (2) 0.0 (0) 0.2   
92 JISHNU MUKHOTI 0.1 (20) 0.0 (0) 0.1   
92 rupam11111@gmail.com 0.1 (19) 0.0 (0) 0.1   
92 SUKANYA DUTTA 0.1 (17) 0.0 (0) 0.1   
92 Zeus 0.1 (13) 0.0 (0) 0.1   
92 KR 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
92 Shounak Chatterjee 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
92 Vivek Sharma 0.1 (8) 0.0 (0) 0.1   
92 Soumik Bhattacharyya 0.1 (6) 0.0 (0) 0.1   
92 DHANANJAY DUBEY 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1