Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2015-07-08 14:42:40 by Thích code nhưng dốt

P151SUMB - ROUND 1B - Đong gạo

Tuyenlv7 bị mẹ giao cho nhiệm vụ đó là đong gạo để mang lên nhà trọ. Anh được mẹ đưa cho 2 loại bịch, là loại 5 kg và 3 kg. Tuyenlv7 sẽ phải đong đủ số gạo mà mẹ cho vào 2 loại bịch trên.

Ví dụ mẹ cho 18 kg thì Tuyenlv7 có thể đong bằng 3 bịch 5kg + 1 bịch 3kg hoặc 6 bịch 3 kg.

Hãy giúp anh ấy đong với số lượng bịch ít nhất có thể, nếu không thể đong được, in ra -1.

Input

Dòng duy nhất chứ số N là số gạo mẹ Tuyenlv7 cho ( 0 < N < 5000).

Output

In ra đáp án của bài toán.

Example

Input:
18

Output:
4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG JAVA JS-RHINO PAS-GPC PAS-FPC PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.