Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CODE0004 - Жимс

Бяцхан сармагчин жимс цуглуулахаар явж байв. Тэрээр байгаа чулууны баруун урд, эсвэл зүүн урд чиглэлийн чулуу уруу л шилжиж чадна. Чулуу болгонд тодорхой хэмжээний жимс байх бөгөөд эцсийн шатанд сармагчиний авч чадах хамгийн их жимсний тоог ол.

Input

N: Эхний мөр нийт шилжилтийн тоо. a(i,j), 1 < = j < = i < = N Чулуу болгон дээр байгаа жимсний тоо 0 < = N, a(i,j) <= 200,

Output

Цуглуулж чадах хамгийн их жимсний тоо

Example

Input:
3
0
3 1
1 2 2
Output:
5

Нэмсэн:Chimed
Огноо:2008-06-14
Хугацааны хязгаарлалт:0.100s
Эх кодын хэмжээний хязгаарлалт:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Програмчлалын хэлүүд:C CSHARP CPP JAVA PAS-GPC PAS-FPC

hide comments
2009-09-02 11:00:16 sharavsambuu
Хөөрхөн зурагтайн байна кккк
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.