Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3

Cho hai dãy số nguyên a1, a2, …, anb1, b2, …, bm. Với mỗi chỉ số i (1 ≤ i ≤ m) hãy tìm sự xuất hiện của bi trong dãy a1, a2, …, an.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên dương nm.
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên a1, a2, …, an.
  • Dòng thứ ba ghi m số nguyên b1, b2, …, bm.

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

Một dòng duy nhất chứa m số nguyên, trong đó số thứ i (1 ≤ i ≤ m) là chỉ số j nhỏ nhất mà aj = bi (nếu tồn tại) và là 0 nếu ngược lại. Hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 5
6 4 7 2 4 1 3
3 1 5 4 8

Dữ liệu ra:
7 6 0 2 0

Giới hạn: 1 ≤ n, m ≤ 105; |ai|, |bi| ≤ 109.


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2018-04-26
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành Chuyên Sơn La

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.