Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BSEARCHV1 - Tìm kiếm version 1

Cho hai dãy số nguyên a1, a2, …, anb1, b2, …, bm trong đó dãy số a1, a2, …, an đã được sắp xếp không giảm (tức là a1 ≤ a2 ≤ … ≤ an). Với mỗi chỉ số i (1 ≤ i ≤ m) hãy tìm sự xuất hiện của bi trong dãy a1, a2, …, an.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi hai số nguyên dương nm.
  • Dòng thứ hai ghi n số nguyên a1, a2, …, an.
  • Dòng thứ ba ghi m số nguyên b1, b2, …, bm.

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

Một xâu nhị phân độ dài m, trong đó ký tự thứ i (1 ≤ i ≤ m) là 1 nếu bi có xuất hiện trong dãy a1, a2, …, an, và là 0 nếu ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 5
1 2 3 4 4 6 7
3 1 5 4 8

Dữ liệu ra:
11010

Giới hạn: 1 ≤ n, m ≤ 105; |ai|, |bi| ≤ 109.


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2018-04-26
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành Chuyên Sơn La

hide comments
2018-04-28 05:39:30

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.