Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PPDEM - ĐẾM

Nhập vào 1 một dãy N số nguyên và số nguyên dương K. In ra màn hình số đầu tiên xuất hiện K lần trong dãy số đó. Nếu không tồn tại kết quả thì in ra NO. 

Input

  • Dòng 1: số lượng bộ test T (T<=100).
  • Dòng 2: 2 số nguyên dương N, K (K<N<=100).
  • N dòng tiếp theo: phần tử của dãy có trị tuyệt đối <=109.

Output

  • 1 dòng duy nhất là kết quả. 

Example

Input:

2

5 2

1 9 1 9 18

4 2

1 2 4 5

Output:

1

NO


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:code
Ngày:2013-05-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG JAVA
Nguồn bài:Gà Tập Code

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.