Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PPTT - TÍNH TỔNG

Cho 1 chuỗi kí tự chỉ bao gồm các chữ cái và chữ số. Một số được tạo thành từ các chữ số liền kề nhau. Tính tổng các số xuất hiện trong văn bản. 

Input

-         Dòng đầu chứa chuỗi kí tự. (không quá 10000 kí tự)

Output

-         1 dòng duy nhất là tổng tìm được.

Example

Input:

Acb12ef34g56

Output:

102


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:code
Ngày:2013-05-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG JAVA
Nguồn bài:Gà Tập Code

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.