Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TAARR024 - Ma trận xoáy trôn ốc tăng dần

Viết chương trình điền các số tự nhiên vào một mảng 2 chiều theo thứ tự tăng dần theo đường xoắn ốc cùng chiều kim đồng hồ.

Input

m, n: hai số nguyên dương, 0 < m, n < 30

Output

Các số tự nhiên từ 1 .. mxn được sắp xếp vào ma trận mxn với trật tự tăng dần theo đường xoắn ốc cùng chiều kim đồng hồ.
Mỗi số được in ra với 4 vị trí.

Example

Input:
8 6

Output:
  1  2  3  4  5  6
 24 25 26 27 28  7
 23 40 41 42 29  8
 22 39 48 43 30  9
 21 38 47 44 31 10
 20 37 46 45 32 11
 19 36 35 34 33 12
 18 17 16 15 14 13

Được gửi lên bởi:Nguyễn Tuấn Anh
Ngày:2017-10-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.