Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TAARR025 - Ma trận xoáy trôn ốc giảm dần

Cho một ma trận các số nguyên. Hãy sắp xếp lại ma trận theo thứ tự giảm dần các phần tử theo đường xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ.

Input

Dòng 1: m, n - hai số nguyên dương 0 < m, n < 30
m dòng tiếp theo: mỗi dòng n số nguyên trong khoảng [-99, 99]

Output

Ma trận số nguyên đã cho, được sắp xếp lại ma trận theo thứ tự giảm dần các phần tử theo đường xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ góc dưới bên phải.
Mỗi số nguyên in ra với 4 vị trí

Example

Input:
8 6
  30  98 -57  98 -52  2
  89  30  25  -4 -95 -35
 -16 -42 -61  6 -76  56
 -22  5 -19  96  62  4
  37 -65  33 -63  25  64
  14  97 -53 -89 -27  -4
 -42  68 -12  68  27  91
 -49  98 -79  33 -55  17

Output:
 -42 -49 -52 -53 -55 -57
 -42  30  30  27  25 -61
 -35  33  97  96  25 -63
 -27  33  98  91  17 -65
 -22  37  98  89  14 -76
 -19  56  98  68  6 -79
 -16  62  64  68  5 -89
 -12  -4  -4  2  4 -95

Được gửi lên bởi:Nguyễn Tuấn Anh
Ngày:2017-10-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.