Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TOURISM - Tham quan du lịch

Trong đợt tổ chức đi tham quan danh lam thắng cảnh của thành phố Sơn La, Ban tổ chức hội thi Tin học trẻ tổ chức cho N đoàn (đánh số từ 1 đến N) mỗi đoàn đi tham quan một địa điểm khác nhau. Đoàn thứ i đi tham quan địa điểm cách Khách sạn Hoàng Sơn di km (i=1,2,...,n). Có M xe taxi phục vụ, đánh số từ 1 đến M (M ≤ N). Xe thứ j có mức tiêu thụ xăng là v lít/km.

Yêu cầu: Hãy chọn N xe để phục vụ việc đưa các đoàn đi tham quan sao cho tổng chi phí xăng cần sử dụng là ít nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, M (1 ≤ N, M ≤ 30000)
  • Dòng thứ hai ghi N số nguyên d1d2, ..., dN (1 ≤ di ≤ 30000)
  • Dòng thứ ba ghi M số nguyên v1v2, ..., vM (1 ≤ vj ≤ 30000)

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu tiên ghi tổng lượng xăng cần dùng cho việc đưa các đoàn đi tham quan (không tính lượt về)
  • Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo ghi chỉ số xe phục vụ đoàn i (i=1,2,...,N)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 4
7 5 9
17 13 15 10

Dữ liệu ra:
256
2  
3  
4

3 4

7

5

9

17

13

15

10

Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2018-05-02
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành Chuyên Sơn La

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.