Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BAI2_116 - Bài 2 - trang 116 - tài liệu chuyên Tin 10

Nhập vào dãy n số. Hãy in ra số lớn nhất, bé nhất của dãy.

input

- Dòng 1: chứa giá trị n

- Dòng 2: chứa n số thực a1, a2, ..., an

output:

- Một dòng duy nhất ghi hai số là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy.

ví dụ

input

6
3.40 -4.50 1.20 4.70 0.00 -2.10

output

4.70 -4.50 


Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C++ 4.3.2 CPP CPP14 PAS-GPC PAS-FPC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.