Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BAI3_116 - Bài 3 - trang 116 - tài liệu chuyên Tin 10

Nhập vào dãy số. In ra dãy đã được sắp xếp tăng dần, giảm dần.

input:

- Dòng 1 chứa giá trị n

- Dòng 2 chứa n số thực a1, a2, ..., an

output:

- Dòng 1 là dãy a sau khi được sắp xếp tăng dần

- Dòng 2 là dãy a sau khi được sắp xếp giảm dần

ví dụ

input

4
3.00 2.00 4.00 1.00

output

1.00 2.00 3.00 4.00
4.00 3.00 2.00 1.00 


Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C++ 4.3.2 CPP CPP14 PAS-GPC PAS-FPC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.