Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BOHAISO - Bộ hai số

Cho mảng A gồm N phần tử A1, A2, ..., AN. Hãy đếm số lượng bộ hai số trong dãy có tổng bằng x cho trước.

Input

- Dòng 1 chứa N (1 <= N <= 100) và số nguyên x

- Dòng 2 chứa N số nguyên A1, A2, ..., AN.

Output

- Chứa một số duy nhất là số lượng bộ hai số có tổng bằng x

Ví dụ

input

6 5
2 3 1 4 3 2

Output

5


Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-09-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C++ 4.3.2 CPP CPP14 PAS-FPC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.