Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HINHPHAT - Hình phạt

Bạn Nam mất trật tự trong giờ học thể dục nên bị thầy giáo phạt. Hình phạt của thầy như sau: bạn Nam đứng nghiêm, khi thầy hô "trái" thì Nam bước sang trái một mét, thầy hô "phải" thì Nam bước sang phải một mét. Hỏi sau n lần thầy hô như vậy thì bạn Nam cách xa vị trí ban đầu bao nhiêu mét?

Dữ liệu nhập:

- Dòng thứ nhất là số n (1 ≤ n ≤ 100).

- Dòng tiếp theo gồm n số 1 hoặc 2, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Nếu là số 1 thì thầy giáo hô "trái", nếu là số 2 thì thầy giáo hô "phải".

Dữ liệu xuất:

- Là khoảng cách của Nam sau n lần hô so với vị trí ban đầu.

 

Ví dụ

 • input
  3
  1 1 1
  output
  3
 • input
  4
  1 1 2 1
  output
  2
 • input
  5
  2 2 1 1 1
  output
  1

Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-09-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C++ 4.3.2 CPP CPP14 PAS-GPC PAS-FPC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.