Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NGHICHTHE1 - Dãy nghịch thế 1

Cho {x1, x2, ..., xn} là một hoán vị của {1,2,...,n}. Ta gọi nghịch thế là một cặp (i,j) với i<j nhưng xi > xj. Hãy lập mảng nghịch thế (p1, p2, ..., pn) trong đó pi là số nghịch thế có điểm cuối bằng xi (nói cách khác pi  là số lượng các phần tử lớn hơn xi nhưng lại đứng trước xi.)

Input:

+Dòng đầu ghi n (n≤100)

+Các dòng tiếp theo ghi x1, x2, ..., xn

Output:

Ghi n số p1, p2, ..., pn.

Ví dụ:

input

6
4 3 6 2 1 5

output

0 1 0 3 4 1

Được gửi lên bởi:Vương Trung Hiếu Nghĩa
Ngày:2015-10-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 PAS-GPC PAS-FPC

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.