Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MIICHI0006 - Tính tổng 2 số lớn nhất và nhỏ nhất

Tính tổng số lớn nhất và nhỏ nhất trong dãy số đã cho

Input

dòng đầu 1 số nguyên n (n < 100)

dòng tiếp theo n sô nguyên a (0 <= n <= 10^9)

Output

tổng của số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng

Example

Input:
5
3 23 32 4 54

Output:
57

Được gửi lên bởi:Vũ Đức Triều
Ngày:2022-05-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32-GCC ASM32 ASM64 GAWK MAWK BASH BC BF C CPP C++ 4.3.2 CPP14-CLANG CPP14 C99 DART GO JAVA OBJC PHP PIKE PYTHON PYPY3 RUBY SWIFT

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.