Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MIICHI0008 - Tìm hình chữ nhật vàng

1 hình chữ nhật được coi là hình nhật VÀNG nếu tỷ lệ chiều dài chia chiều rộng nằm trong khoảng [1,6;1,7]. Hãy tìm hình chữ nhật như thế

Input

1 số nguyên n(n < 100) tương ứng số lương hình chữ nhật

n dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số nguyên tương ứng chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật

Output

sô lượng hình chữ nhật được coi là VÀNG

Example

Input:
5
1 10
100 165
100 180
100 170
100 160

Output:
3

Được gửi lên bởi:Vũ Đức Triều
Ngày:2022-05-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32-GCC ASM32 ASM64 GAWK MAWK BASH BC BF C CPP C++ 4.3.2 CPP14-CLANG CPP14 C99 DART GO JAVA OBJC PHP PIKE PYTHON PYPY3 RUBY SWIFT

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.