Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MIICHI010 - Tìm số hạng còn thiếu trong 1 dãy số

Cho 1 dãy n số sao cho hiệu giữa các số hạng liên tiếp không đổi, hãy tìm số hạng còn thiếu với độ phức tạp O(logn). Giả sử rằng phàn tử đầu tiên và cuối cùng không đổi. Số còn thiếu nằm giữa giá trị số đầu và số cuối

Input

Dòng đầu nhập số nguyên n(n < 100) là số lượng phần tử trong dãy số

Dòng tiếp theo nhập n số hạng

Output

số còn thiếu để thành 1 dãy số có hiệu ko đổi

VD1:

Input:
5
5 7 9 11 15

Output:
13

VD2:

Input:
5
1 4 7 13 16

Output:
10

Được gửi lên bởi:Vũ Đức Triều
Ngày:2022-05-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32-GCC ASM32 ASM64 GAWK MAWK BASH BC BF C CPP C++ 4.3.2 CPP14-CLANG CPP14 C99 DART GO JAVA OBJC PHP PIKE PYTHON PYPY3 RUBY SWIFT

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.