Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
41191    Tìm vị trí của 1 số trong dãy số MICHII0002 10 21.05
41194    Tính tổng số lẻ nhỏ hơn n MIICHI0003 10 20.00
41203    Tính tổng các số từ 1 đến n MIICHI0005 14 25.29
41204    Tính tổng 2 số lớn nhất và nhỏ nhất MIICHI0006 12 52.00
41205    Tìm số không có trên dãy số còn lại MIICHI007 12 23.64
41206    Tìm hình chữ nhật vàng MIICHI0008 9 28.57
41208    Tìm số hạng còn thiếu trong 1 dãy số MIICHI010 10 84.62
41211    Dãy số hạng hợp lệ MIICHI0011 10 35.29
41214    Chèn 1 số vào trong dãy số MICHII00112 13 41.94
41217    Tìm số xuất hiện nhiều nhất trong dãy số MICHI000012 12 44.83
41218    Tính giá trị biểu thức trung tố MICHI00012 4 100.00
41219    Tính tổng 2 ma trận MIICHI00014 12 92.31
41220    Chuyển đổi 1 số hệ thập phân sang nhị phân MIICHI00015 12 54.55
41221    Tìm đường đi ngắn nhất MICHI0016 4 23.53
41233    sắp xếp ma trận theo thứ tự giảm dần (EASY+) MIICHI017 7 30.43
41234    hợp nhất 2 mảng đã sắp xếp tăng dần(EASY) MIICHI018 9 60.00
41235    sắp xếp mảng theo số lần xuất hiện phần tử(MEDIUM) MIICHI019 4 30.77
41236    Hiệu đánh bài(SO EASY) MIICHI020 4 30.77
41237    Đếm cặp số có hiệu cho trước(ADVANCE) MIICHI021 5 45.45
41238    đếm các bộ dữ liệu có tổng bằng s MIICHI0022 6 85.71
41242    Tính giai thừa sử dụng đệ quy MIICHI023 7 53.85
41243    Tìm USCLN và BSCNN của 2 số a và b sử dụng đệ quy MIICHI024 8 88.89
41244    Đếm các bộ 4 số có tổng lớn hơn 1 số cho trước MIICHI025 5 83.33
41281    Tìm số đường đi từ đỉnh tới đỉnh MIICHI026 2 50.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.