PROG0003 - Inverse addition

which the order of the digits is reversed. The first digit becomes the last digit, the second digit the last but one, and so on. For the integer 1245 the reciprocal number is, for example, 5421. Note that all zeroes are omitted. This means that when a number ends with one or more zeroes, these zeroes are lost upon reversing (for example, 1200 becomes 21). Also note that inverse numbers themselves never have zeroes at the end.

In this exercise we want to calculate with inverse numbers. Your task is to add up two inverse numbers and print the inverse sum to the output.

Input

The input consists of $t$ test cases ($t \leq 10.000$). The first line of the input contains an integer $t$. Following are $t$ lines describing the different test cases. Each case is described by two integers separated by a space. These are the inverse numbers which need adding up.

Output

Print the requested integer — the inverse sum of the two inverse numbers — for each case on a separate line. Make sure the leading zeroes are left out.

Example

Input:

3
24 1
4358 754
305 794

Output:

34
1998
1

Een omgekeerd getal is een natuurlijk getal geschreven met Arabische cijfers, maar waarvan de volgorde van de cijfers omgekeerd werd. Het eerste cijfer wordt het laatste cijfer, het tweede cijfer wordt het voorlaatste cijfer, enzoverder. Voor het natuurlijk getal 1245 is het omgekeerde getal bijvoorbeeld 5421. Merk op dat alle voorloopnullen worden weggelaten. Dit betekent dat als een getal eindigt met één of meer nullen, deze nullen verloren gaan bij het omkeren (bv. 1200 wordt 21). Merk ook op dat omgekeerde getallen zelf ook nooit nullen op het einde hebben.

In deze opgave willen we rekenen met omgekeerde getallen. Jouw taak bestaat erin om twee omgekeerde getallen op te tellen en de omgekeerde som naar de uitvoer te schrijven.

Invoer

De invoer bestaat uit $t$ testgevallen ($t \leq 10.000$). De eerste regel van de invoer bevat een natuurlijk getal $t$. Daarna volgen $t$ regels die de verschillende testgevallen omschrijven. Elk geval wordt omschreven door twee natuurlijke getallen, van elkaar gescheiden door een spatie. Dit zijn de omgekeerde getallen die moeten opgeteld worden.

Uitvoer

Schrijf voor elk testgeval het gevraagde natuurlijk getal uit op een afzonderlijke regel — de omgekeerde som van de twee omgekeerde getallen. Zorg ervoor dat voorloopnullen worden weggelaten bij de uitvoer.

Voorbeeld

Invoer:

3
24 1
4358 754
305 794

Uitvoer:

34
1998
1

Added by:Peter Dawyndt
Date:2011-07-09
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.