PROG0509 - Self-fulfillers

A self-fulfiller (also called autological word) is a word or an expression that expresses a property that it also possesses. For example, the word short is short, noun is a noun, English is English, pentasyllabic has five syllables, word is a word, and sesquipedalian is a long word. The word or expression thus speaks for itself because it self-references one of its own properties.

In 2011 Dave Morice observed that the word LUCK requires 7 penstrokes, BLACKJACK requires 21 penstrokes, FREEZING POINT requires 32 penstrokes and HOURS IN A DAY requires 24 penstrokes. But there are other possibilities to assign integer values to each letter in the alphabet that give a special or literal meaning to particular words or expressions. We list a few examples.

TEN is spelled with ten raised dots in Braille.

braille
The word TEN in Braille.

FIFTEEN is spelled with 15 dots and dashes in International Morse Code.

morse
The word FIFTEEN in morse code.

TWELVE is worth 12 points in Scrabble.

scrabble
The word TWELVE in Scrabble.

Assignment

  • Write a function lettervalue that takes a list or tuple containing 26 integers. Each integer corresponds to the letter at the same position in the alphabet. The function must return a dictionary that maps each uppercase letter in the alphabet to its corresponding integer value in the given list or tuple.
  • Use the function lettervalue to write a function wordvalue that takes two arguments: a string and a list or tuple containing 26 integers. The second argument has the same meaning as the argument passed to the function lettervalue. The function must return the integer that results as the sum of the values of the individual letters in the given string. In computing this sum, the function must treat the given string in a case insensitive way and ignore all characters that are not letters.

Example

>>> penstrokes = [3, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 3, 3]
>>> value = lettervalue(penstrokes)
>>> value['L']
2
>>> value['U']
1
>>> value['C']
1
>>> value['K']
3

>>> wordvalue('LUCK', penstrokes)
7
>>> wordvalue('blackjack', penstrokes)
21
>>> wordvalue('FREEZING POINT', penstrokes)
32
>>> wordvalue('Hours in a Day', penstrokes)
24
>>> wordvalue('Twenty-nine', penstrokes)
29

>>> braille = (1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4)
>>> wordvalue('TEN', braille)
10
>>> wordvalue('ten + ten', braille)
20

>>> morse = [2, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 4]
>>> wordvalue('fifteen', morse)
15
>>> wordvalue('Se7en', morse)
7

>>> scrabble = (1, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 4, 1, 8, 5, 1, 3, 1, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 8, 4, 10)
>>> wordvalue('TWELVE', scrabble)
12
>>> wordvalue('Life, Universe and Everything', scrabble)
42

Een zelfvervuller (ook wel autologie genoemd) is een woord dat of uitdrukking die op zichzelf betrekking heeft. De woorden of uitdrukkingen spreken dus voor zichzelf omdat ze verwijzen naar iets dat mede op henzelf betrekking heeft, waar ze als zodanig (door hun vorm) mee te maken hebben.

Zo heb je bijvoorbeeld 7 pennestreken nodig om het woord LUCK te schrijven, 21 om BLACKJACK te schrijven, 32 om FREEZING POINT te schrijven en 24 om HOURS IN A DAY te schrijven. Maar er zijn nog andere mogelijkheden om aan elke letter van het alfabet een waarde toe te kennen, waardoor woorden of uitdrukkingen een speciale of een letterlijke betekenis krijgen. Enkele voorbeelden.

TEN wordt geschreven met 10 verhoogde punten in Braille.

braille
Het woord TEN in Braille.

FIFTEEN wordt geschreven met 15 punten en strepen in de internationale morsecode.

morse
Het woord FIFTEEN in morsecode.

TWELVE levert 12 punten op in Scrabble.

scrabble
Het woord TWELVE in Scrabble.

Opgave

  • Schrijf een functie letterwaarde waaraan een lijst of een tuple met 26 gehele getallen moet doorgegeven worden. Elk van deze getallen correspondeert met de hoofdletter op de overeenkomstige positie in het alfabet. De functie moet een dictionary teruggeven die elke hoofdletter uit het alfabet afbeeldt op zijn corresponderende waarde in de gegeven lijst of het gegeven tuple.
  • Gebruik de functie letterwaarde om een functie woordwaarde te schrijven. Aan deze functie moeten twee argumenten doorgegeven worden: een string en een lijst of een tuple met 26 gehele getallen. Het tweede argument heeft dezelfde betekenis als het argument dat aan de functie letterwaarde wordt doorgegeven. De functie moet als resultaat een geheel getal teruggeven dat de som is van de waarden van de individuele letters in de gegeven string. Hierbij mag geen onderscheid gemaakt worden tussen hoofdletters en kleine letters, en moeten alle karakters die geen letter zijn genegeerd worden.

Voorbeeld

>>> pennestreken = [3, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 3, 3]
>>> waarde = letterwaarde(pennestreken)
>>> waarde['L']
2
>>> waarde['U']
1
>>> waarde['C']
1
>>> waarde['K']
3

>>> woordwaarde('LUCK', pennestreken)
7
>>> woordwaarde('blackjack', pennestreken)
21
>>> woordwaarde('FREEZING POINT', pennestreken)
32
>>> woordwaarde('Hours in a Day', pennestreken)
24
>>> woordwaarde('Twenty-nine', pennestreken)
29

>>> braille = (1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4)
>>> woordwaarde('TEN', braille)
10
>>> woordwaarde('ten + ten', braille)
20

>>> morse = [2, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 4]
>>> woordwaarde('fifteen', morse)
15
>>> woordwaarde('Se7en', morse)
7

>>> scrabble = (1, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 4, 1, 8, 5, 1, 3, 1, 1, 3, 10, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 8, 4, 10)
>>> woordwaarde('TWELVE', scrabble)
12
>>> woordwaarde('Life, Universe and Everything', scrabble)
42

Added by:Peter Dawyndt
Date:2014-10-15
Time limit:10s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:PY_NBC
Resource:None

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.