Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASIC1D - Giao điểm

 

Cho tam giác ABC, các điểm D,E,F nằm trên các cạnh BC,CA,AB khác 2 đầu mút. Cho biết các cạnh

AB,BC,CA,AF,BD,CE. Nếu AD,BE,CF giao nhau tại cùng 1 điểm in ra YES nếu không in ra NO.

 

Cho tam giác ABC, các điểm D,E,F nằm trên các cạnh BC,CA,AB khác 2 đầu mút. Cho biết độ dài các cạnh AB,BC,CA,AF,BD,CE. Nếu AD,BE,CF giao nhau tại cùng 1 điểm in ra YES nếu không in ra NO.

Input

1 dòng duy nhất gồm 6 số nguyên dương a,b,c,d,e,f là độ dài 6 cạnh AB,BC,CA,AF,BD,CE.

(a,b,c,d,e,f<=1000).

Output

Kết quả bài toán.

Example

Input1:
2 2 2 1 1 1

Output1:
YES
Input2:
4 4 4 2 2 1

Output2:
NO

Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2018-11-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

hide comments
2019-04-21 04:36:39 Conan
Cần biết vài định lý

Last edit: 2019-04-21 05:51:29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.