Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASIC1H - Tính BMI

Chỉ số BMI là chỉ số đánh giá mức độ gầy béo của cơ thể con người. Được tính theo công thức:

BMI = cân_nặng (kg) / ( chiều_cao(cm) * chiều_cao(cm) ).

Nếu chỉ số BMI < 0.00185 : Thiếu cân

Nếu chỉ số BMI >= 0.00185 và < 0.0025 : Trung bình

Nếu chỉ số BMI >= 0.0025 và < 0.003 : Thừa cân

Nếu chỉ số BMI >= 0.003 : Béo phì

Cho chiều cao (đơn vị m) và cân nặng (đơn vị kg). In ra màn hình mức độ gầy béo của cơ thể.

 

Input

Một dòng duy nhất gồm 2 số nguyên biểu diễn chiều cao(cm), cân nặng(kg)

(0<chiều cao<300, 0<cân nặng<1000).

 

Output

In ra trên một dòng duy nhất:

“Thieu can” nếu BMI < 0.00185

“Trung binh” nếu BMI >= 0.00185 và BMI < 0.0025

“Thua can” nếu BMI >= 0.0025 và BMI < 0.003

“Beo phi” nếu BMI >= 0.003

Example

Input:
174 60

Output:
Trung binh

Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2018-11-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.