Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASIC1J - Tìm max

Nhập từ bàn phím 3 số nguyên a, b, c. In ra màn hình số lớn nhất trong 3 số.

Input

Một dòng duy nhất gồm 3 số nguyên a, b, c ( 0<a,b,c < 10^5 ).

Output

Số lớn nhất trong 3 số.

Example

Input:
1 2 3

Output:
3

Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2018-11-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.