Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASIC2A - Tổng ước

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và in ra tổng ước của n (2<= n <= 10^4)

Input

Một dòng duy nhất gồm số nguyên dương n (2<= n <= 10^4)

Output

Tổng ước của số nguyên dương n

Example

Input:
4

Output:
 7

Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2018-11-13
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.