Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASIC2I - Tổng chữ số

Nhập vào màn hình 1 số nguyên n(0<=n<=1e18 ), in ra màn hình tổng các chữ số của số đó.

Input

1 dòng duy nhất số n

Output

kết quả bài toán

Example

Input:
435

Output:
12

Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2018-11-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.