Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASIC2K - UCLN - BCNN

Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số.

Input: 1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên dương a và b không quá 231

Output:1 dòng duy nhất chứa UCLN và BCNN.

Vd:
input: 2 4

Output: 2 4

Input: 6 9

Output: 3 18


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2018-11-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

hide comments
2019-09-28 16:41:56
how I can find this answer
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.