Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BONUS1 - Drawing is one simple thing


Viết chương trình nhập số nguyên n ( 1<=n<=10)rồi vẽ hình như sau:

VD:

INPUT: 5

OUPUT:

1 2 3 4 5

5 1 2 3 4

4 5 1 2 3

3 4 5 1 2

2 3 4 5 1

1 2 3 4 5

INPUT: 1

OUTPUT:

1

1Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2018-11-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.