Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT2K - Lặp - K

Viết chương trình phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố

      Ví dụ: Số 28 được phân tích thành 2 x 2 x 7

Input: Một dòng duy nhất chứa số nguyên n (2<=n<=10^9).

Output: In ra trên 1 dòng duy nhất kết quả phân tích n thành các thừa số nguyên tố.

Ví dụ:

Input:

2

Output:

2

Input:

24

Output:

2 x 2 x 2 x 3

 


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

hide comments
2019-09-27 18:16:55
80 điểm hoài :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.