Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3A - Mảng 1 chiều - A

Cho số n và dãy các số nguyên  a[0], a[1],..., a[n-1]. Sau đó tìm số lớn nhất trong dãy này.

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (0<n<=1000) là độ dài dãy a.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của dãy (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1)

Output: In ra trên một dòng duy nhất giá trị phần tử lớn nhất trong dãy.

VD:

 

Input:

3

-1 2 3

Output:

3


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.