Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3C - Mảng 1 chiều - C

Cho dãy số nguyên  a0 , a1 ,..., an-1 . Đếm xem có bao nhiêu cặp 2 phần tử liên tiếp bằng nhau  trong dãy  trên (tức là đếm số cặp   ai , ai+1 sao cho  ai =  ai+1; nếu  có trường hợp  ai = ai+1 = ai+2 thì  được xem là có 2 cặp).

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (0<n<=1000) là độ dài dãy a.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của dãy (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1)

Output: In ra trên một dòng duy nhất số cặp 2 phần tử liên tiếp bằng nhau.

VD:

 

Input:

3

1 1 1

Output:

2


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.