Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3D - Mảng 1 chiều - D

Cho 2 mảng (a, n) và (b, m). Hãy in ra các phần tử xuất hiện trong mảng a nhưng không xuất hiện trong mảng b.

Input:

- Dòng 1 chứa 2 số nguyên n và m (0<n, m<=1000) lần lượt là độ dài mảng a và mảng b.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của mảng a (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1)

- Dòng 3 chứa m số nguyên b[0], b[1],..., b[m-1] là giá trị các phần tử của mảng b (-|b[i]|<=10000,  i=0,..,m-1)

Output: In ra trên một dòng duy nhất các phần tử xuất hiện trong mảng a nhưng không xuất hiện trong mảng b, các số cách nhau bởi dấu cách (in theo thứ tự tăng dần).

VD:

Input:

5 5

1 2 5 1 3

10 8 6 4 2

Output:

1 1 3 5

 

 

 


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.