Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3E - Mảng 1 chiều - E

Cho dãy số nguyên a0 , a1 ,..., an-1 . Tìm  số lớn thứ hai và vị trí của nó trong dãy. Chú ý trường hợp cả dãy bằng nhau thì sẽ không có số lớn thứ 2.

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (0<n<=1000) là độ dài dãy a.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của dãy (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1)

Output: In ra trên một dòng duy nhất giá trị của phần tử lớn thứ 2 trong dãy. Nếu cả dãy số bằng nhau in ra “Khong co so lon thu 2”.

VD:

Input:

5

2 3 1 4 5

Output:

4

Input:

6

1 1 1 1 1 1

Output:

Khong co so lon thu 2


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.