Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3F - Mảng 1 chiều - F

Cho số nguyên n (0 < n ≤ 1000) và mảng a gồm n số nguyên.

  • Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong a.
  • In ra tất cả các số nguyên tố của a.

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (0<n<=1000) là độ dài dãy a.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của dãy (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1)

Output:

- Dòng 1 in ra 2 số thực lần lượt là trung bình cộng các số âm và số dương trong dãy a. Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy. Nếu không có số âm hoặc số dương nào in ra “Khong co so am” hoặc “Khong co so duong” thay cho giá trị trung bình cộng.

- Dòng 2 in ra các số nguyên tố trong dãy a, các số cách nhau bởi dấu cách.

VD:

Input:

5

-1 -3 0 2 4

Output:

-2.00 3.00

2

Input:

6

0 2 2 2 0 0

Output:

Khong co so am 2.00

2 2 2


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.