Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3H - Mảng 1 chiều - H

Cho mảng (a, n) gồm các số nguyên. In ra các phần tử khác nhau trong dãy và số lần xuất hiện của chúng.

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (0<n<=1000) là độ dài dãy a.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của dãy (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1)

Output:

- Dòng 1 in ra số nguyên dương S là số lượng các phần tử khác nhau trong dãy

- S dòng tiếp theo, mỗi dòng in ra 2 số nguyên lần lượt là giá trị của phần tử trong dãy a và số lần xuất hiện của nó.

VD:

Input:

5

1 2 2 1 3

Output:

3

1 2

2 2

3 1

Input:

4

1 1 1 1

Output:

1

1 4


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.