Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3I - Mảng 1 chiều - I

Nhập 2 mảng (a, n) và (b, m) và số nguyên p (0≤p<n). Hãy chèn mảng b vào vị trí p của a.  Ví dụ: (a, 4): 5 3 6 7; (b, 3): 2 9 11; p:1 à a, 7: 5 2 9 11 3 6 7

Input:

- Dòng 1 chứa 3 số nguyên n, m và p (0<n, m, p<=1000, 0<=p<n) lần lượt là độ dài mảng a, mảng b và vị trí cần chèn p.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của mảng a (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1)

- Dòng 3 chứa m số nguyên b[0], b[1],..., b[m-1] là giá trị các phần tử của mảng b (|b[i]|<=10000, i=0,..,m-1)

Output: In ra trên một dòng duy nhất m+n phần tử của mảng a sau khi chèn.

VD:

Input:

4 3 1

5 3 6 7

2 9 11

Output:

5 2 9 11 3 6 7

Input:

4 4 1

1 1 1 1

2 2 2 2

Output:

1 2 2 2 2 1 1 1


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.