Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3J - Mảng 1 chiều - J

Cho dãy số nguyên  a0 , a1 ,..., an-1   và  một giá trị thực  x. Giả sử dãy  a đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Hãy chèn  giá trị  x vào dãy  a sao cho vẫn giữ được tính sắp xếp của mảng.

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (0<n<=1000) là độ dài dãy a va x.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của dãy (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1), dãy đã được sắp xếp tăng dần.

Output:

- In ra trên 1 dòng duy nhất n+1 phần tử của dãy a sau khi chèn thêm x.

VD:

Input:

5 3

1 2 3 4 5

Output:

1 2 3 3 4 5

Input:

5 10

1 2 3 4 5

Output:

1 2 3 4 5 10


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.