Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3K - Mảng 1 chiều - K

Cho dãy số nguyên  a0 , a1 ,..., an-1 . Kiểm tra xem dãy đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay không. Nếu không hãy chỉ ra vị trí phần tử đầu tiên làm mất tính chất được sắp của dãy.

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (0<n<=1000) là độ dài dãy a.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của dãy (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1).

Output: In ra trên một dòng duy nhất:

  • “YES” nếu dãy đã sắp xếp tăng dần
  • “NO” nếu dãy chưa sắp xếp tăng dần. Sau đó in ra vị trí của phần tử đầu tiên làm mất tính tăng dần của dãy.

VD:

Input:

5

1 2 3 4 5

Output:

YES

Input:

5

1 2 1 3 4

Output:

NO 2


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.