Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3L - Mảng 1 chiều - L

Cho dãy n số (0<n ≤ 1000). Xác định đường chạy dài nhất, xuất lên màn hình vị trí phần tử đầu tiên và độ dài của đường chạy đó. Đường chạy là một dãy liên tiếp các phần tử không giảm của dãy ban đầu.

Ví dụ : Nhập dãy  1  4  2  3  1  2  6  8  3  5  7

     Đường chạy dài nhất là: 4  4

Input:

- Dòng 1 chứa số nguyên n (0<n<=1000) là độ dài dãy a.

- Dòng 2 chứa n số nguyên a[0], a[1],..., a[n-1] là giá trị các phần tử của dãy (|a[i]|<=10000, i=0,..n-1).

Output: In ra trên một dòng duy nhất 2 số nguyên lần lượt là vị trí phần tử đầu tiên và độ dài của đường chạy dài nhất của dãy số.

VD:

Input:

11

1 4 2 3 1 2 6 8 3 5 7

Output:

4 4

Input:

5

1 2 3 4 5

Output:

0 5


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.