Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3M - Mảng 1 chiều - M

Bài 13. Cho các hệ số của đa thức P và số thực x. Tính giá trị của đa thức P(x)=anxn+ an-1xn-1+ ... + a1x+ a0 theo cách tính của Horner: P(x)=((((anx+ an-1)x+ an-2... + a1)x+ a0

Input:

- Dòng 1 chứa số thực x (-10<x<=10) va n (0<n<=10)

- Dòng 2 chứa n+1 số thực a0, a1,..., an là các hệ số của đa thức P(x) (|ai|<=1000, i=0,..n).

Output: In ra trên một dòng duy nhất giá trị của đa thức P(x) tính theo cách tính của Horner. Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

VD:

Input:

5 5

1 2 3 4 5 6

Output:

22461.00

Input:

0.5 6

4 3 5 6 -3 -1 8

Output:

7.41


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.