Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3N - Mảng 1 chiều - N

Cho các hệ số ai (i=0,1,2,...,m) của đa thức  P(x)  bậc  m  (ai là hệ số của  xi )  và nhập các hệ số bj (j=0,1,2,...,n) của đa thức  Q(x)  bậc  n  (bj là hệ số của  xj ). In ra các hệ số của đa thức tổng.

Input:

- Dòng 1 chứa 2 số m và n (0< m,n <=20)

- Dòng 2 chứa m+1 số thực am, am-1,..., a0 là các hệ số của đa thức P(x) (|ai|<=1000, i=0,..m).

- Dòng 3 chứa n+1 số thực bn, bn-1,..., b0 là các hệ số của đa thức Q(x) (|bi|<=1000, i=0,..n).

Output: In ra trên một dòng duy nhất hệ số của đa thức tổng (từ bậc cao xuống bậc thấp), các hệ số cách nhau bởi dấu cách.

VD:

Input:

3 4

1 1 1 1

2 2 2 2 2

Output:

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Input:

3 3

2 3 4 10

-1 3 2 4

Output:

1.00 6.00 6.00 14.00


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.