Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT3O - Mảng 1 chiều - O

Cho hai dãy số nguyên dương A và B không quá 100 phần tử, các giá trị trong dãy không quá 30000 và số phần tử của hai dãy bằng nhau.  Hãy trộn hai dãy với nhau sao cho dãy A được đưa vào các vị trí có chỉ số chẵn, dãy B được đưa vào các vị trí có chỉ số lẻ. Đồng thời, dãy A được sắp xếp tăng dần, còn dãy B được sắp xếp giảm dần.     (Chú ý: chỉ số tính từ 0) 

Dữ liệu vào

  • Dòng 1 ghi số bộ test
  • Với mỗi bộ test:  dòng đầu tiên ghi số n. Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương của dãy A.  Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương của dãy B

Kết quả

     Với mỗi bộ test, đưa ra dãy kết quả trên một dòng, các phần tử cách nhau bởi dấu cách.

 

Ví dụ:

 

Input

Output

2

5

1 2 3 1 2

3 1 2 3 1

4

4 2 7 1

5 6 2 8

1 3 1 3 2 2 2 1 3 1

1 8 2 6 4 5 7 2

 

 


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.