Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT4F - Mảng 2 chiều - F

Cho ma trận A có m dòng, n cột, các phần tử là những số nguyên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100 được nhập vào từ bàn phím. In ra ma trận dưới dạng sắp xếp tăng dần trong đó phần từ ở góc trên bên trái sẽ nhỏ nhất, phần tử ở góc dưới bên phải sẽ lớn nhất.

Input:

- Dòng 1 chứa 2 số nguyên m và n (0<m,n<=50) là kích thước ma trận a.

- m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên là giá trị các phần tử của ma trận (|a[i][j]|<=10000, i=0,..,m-1, j=0,...,n-1).

Output:

In ra m dòng, mỗi dòng gồm n số nguyên là các phần tử của ma trận a sau khi sắp xếp. Các số cách nhau bởi dấu cách.

VD:

Input:

2 3

2 4 2

1 2 4

Output:

1 2 2

2 4 4

 


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.