Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROT4I - Mảng 2 chiều - I

Cho một ma trận cấp M*N chỉ bao gồm các số nguyên dương không quá 1000. Hãy viết chương trình trước hết loại bỏ hàng có tổng lớn nhất sau đó tính toán lại để loại tiếp cột có tổng lớn nhất ra khỏi ma trận.       

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên ghi số bộ test.

Mỗi bộ test viết trên một dòng hai số N và M lần lượt là số hàng và số cột của ma trận (2<N,M<10). Tiếp thep là N dòng ghi các số của ma trận.

Kết quả:

     Mỗi bộ test viết ra thứ tự bộ test, sau đó là ma trận sau khi tính toán. 

Ví dụ

Input

Output

1
3 3
1 2 4
3 4 0
6 3 5

Test 1:

1 4
3 0

 


Được gửi lên bởi:Frost
Ngày:2017-10-30
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3 CHICKEN

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.